Η επιλογή μιας σύμμικτης κατασκευής έχει τα παρακάτω συνοπτικά πλεονεκτήματα:

- Ταχύτερη ανέγερση του κτιρίου με αποτέλεσμα τη συντομότερη έναρξη εκμετάλλευσης και την ταχύτερη απόδοση της επένδυσης.

- Δυνατότητα πολλών και διαφορετικών αρχιτεκτονικών επιλογών.

- Μεγάλα ελεύθερα ανοίγματα μεταξύ των υποστυλωμάτων με συνέπεια την αύξηση της εκμεταλλεύσιμης επιφάνειας και την απόλυτη ευελιξία στην αναδιαμόρφωση των χώρων.

- Βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

- Μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας της μεθόδου κατασκευής λόγω της βιομηχανικής παραγωγής των βασικών δομικών στοιχείων σε ελεγχόμενο περιβάλλον με διαδικασίες ποιότητας.

- Μείωση των εκσκαφών και του συνολικού όγκου θεμελίωσης λόγω μικρότερου βάρους της κατασκευής.

- ʼριστη συμπεριφορά σε σεισμικές καταπονήσεις.

- Μείωση του συνολικού πάχους των δαπέδων με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού ύψους του κτιρίου για ίδιο αριθμό ορόφων ή το κέρδος επιπλέον ορόφων στον ίδιο όγκο του κτιρίου.

- Συνεισφορά στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος.

- Μείωση του κόστους κατεδάφισης (αποσυναρμολόγηση) και πολύ μεγάλο ποσοστό χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών.

Σύμμικτες Κατασκευές